regulamin strony

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady funkcjonowania i udostępniania portalu internetowego przyjazny-dietetyk.pl, który znajduje się pod adresem przyjazny-dietetyk.pl/.


§ 2. DEFINICJE

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

1. RADMED - właściciel serwisu internetowego, firma FU RADMED - Radosław Siałkowski z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, przy ul. Brzoskwiniowej 11 Ruziec, posiadająca NIP 8781494885.

2. Regulamin – niniejszy „Regulamin Serwisu Internetowego Przyjazny Dietetyk”.

3. Serwis – portal internetowy przyjazny-dietetyk.pl wraz z dostępnymi zasobami Serwisu, do której dostęp posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet, bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu,

4. Zasoby Serwisu – materiały i aplikacje udostępniane na stronach Serwisu.

5. Użytkownik – osobę korzystającą z Serwisu.


§ 3. WARUNKI TECHNICZNE

Korzystanie z Serwisu możliwe jest po uprzednim spełnieniu następujących, minimalnych wymagań technicznych:

1. zainstalowanie i użycie przeglądarek: Internet Explorer 8 (lub nowszy), Google Chrome (od 28), Mozilla Firefox (od 23), Opera, Safari (od 5.1), iOS Safari (od 4.0), Android Browser 2.3,

2. do wyświetlania niektórych obiektów i informacji, może być konieczne zastosowanie oprogramowania Quicktime, Acrobat Reader,

3. dla poprawnego działania strony wymagane jest włączenie obsługi JavaScriptu,

4. dla skorzystania z funkcjonalności Serwisu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi plików „cookie”.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

2. Użytkownik nie może dostarczać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

3. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu w zakresie własnego użytku, w tym do pobrania, kopiowania lub drukowania stron Serwisu, pod warunkiem nie naruszania praw autorskich (ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz praw z rejestracji znaków towarowych (ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117).


§ 5. NALEŻYTA STARANNOŚĆ

1. RADMED dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne i dokładne.

2. RADMED prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu w celu zapewnienia poprawność jego działania.


§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług w ramach Serwisu.

2. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem formularza zamieszczonego pod adresem przyjazny-dietetyk.pl lub pisemnie na adres: FU RADMED ul. Brzoskwiniowa 11 Ruziec, 87-400 Golub-Dobrzyń.

3. RADMED rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania, informując Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej lub pisemnie.

4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza odpowiedzialności RADMED przewidzianej w przepisach powszechnie obowiązujących.


§ 7. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych jest FU RADMED - Radosław Siałkowski z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, przy ul. Brzoskwiniowej 11 Ruziec

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych za pomocą serwisu i nie będą udostępniane innym podmiotom.

3. Każdej osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wybranych usług świadczonych za pomocą serwisu.


§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.

2. Treści zawarte w ramach Serwisu, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie w nim wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.