regulamin strony

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady funkcjonowania i udostępniania portalu internetowego przyjazny-dietetyk.pl, który znajduje się pod adresem przyjazny-dietetyk.pl/.


§ 2. DEFINICJE

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

1. RADMED - właściciel serwisu internetowego, firma FU RADMED - Radosław Siałkowski z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, przy ul. Brzoskwiniowej 11 Ruziec, posiadająca NIP 8781494885.

2. Regulamin – niniejszy „Regulamin Serwisu Internetowego Przyjazny Dietetyk”.

3. Serwis – portal internetowy przyjazny-dietetyk.pl wraz z dostępnymi zasobami Serwisu, do której dostęp posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet, bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu,

4. Zasoby Serwisu – materiały i aplikacje udostępniane na stronach Serwisu.

5. Użytkownik – osobę korzystającą z Serwisu.


§ 3. WARUNKI TECHNICZNE

Korzystanie z Serwisu możliwe jest po uprzednim spełnieniu następujących, minimalnych wymagań technicznych:

1. zainstalowanie i użycie przeglądarek: Internet Explorer 8 (lub nowszy), Google Chrome (od 28), Mozilla Firefox (od 23), Opera, Safari (od 5.1), iOS Safari (od 4.0), Android Browser 2.3,

2. do wyświetlania niektórych obiektów i informacji, może być konieczne zastosowanie oprogramowania Quicktime, Acrobat Reader,

3. dla poprawnego działania strony wymagane jest włączenie obsługi JavaScriptu,

4. dla skorzystania z funkcjonalności Serwisu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi plików „cookie”.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

2. Użytkownik nie może dostarczać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

3. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu w zakresie własnego użytku, w tym do pobrania, kopiowania lub drukowania stron Serwisu, pod warunkiem nie naruszania praw autorskich (ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz praw z rejestracji znaków towarowych (ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117).


§ 5. NALEŻYTA STARANNOŚĆ

1. RADMED dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne i dokładne.

2. RADMED prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu w celu zapewnienia poprawność jego działania.


§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług w ramach Serwisu.

2. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem formularza zamieszczonego pod adresem przyjazny-dietetyk.pl lub pisemnie na adres: FU RADMED ul. Brzoskwiniowa 11 Ruziec, 87-400 Golub-Dobrzyń.

3. RADMED rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania, informując Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej lub pisemnie.

4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza odpowiedzialności RADMED przewidzianej w przepisach powszechnie obowiązujących.


§ 7. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma F.U. RADMED - Radosław Siałkowski z siedzibą: ul. Brzoskwiniowa 11 Ruziec, 87-400 Golub-Dobrzyń, posiadająca NIP: 8781494885. Nasza firma jest wyłącznym właścicielem marki sieci poradni dietetycznych „Przyjazny-Dietetyk”.
  2. Celem zbierania danych jest diagnoza, terapia, profilaktyka, doradztwo, opiniowanie, poradnictwo oraz konsultacje dietetyczne na podstawie art. 6 ust 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@przyjazny-dietetyk.pl lub pocztą tradycyjną: Inspektor Ochrony Danych, ul. Brzoskwiniowa 11 Ruziec, 87-400 Golub-Dobrzyń.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wizyty w sieci Poradni Przyjazny Dietetyk. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie zamierzonej usługi i stworzenie planu żywieniowego.
  6. Dane, których dotyczy zgoda nie będą udostępniane innym podmiotom, niż wymaga tego realizacja celu, na który została wyrażona zgoda. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy zgoda.


§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.

2. Treści zawarte w ramach Serwisu, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie w nim wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.